List Of Top-50 Best Books Of Gita Press Gorakhpur

List Of Top-50 Best Books Of Gita Press Gorakhpur

Diarytimes Media Network, Shimla Published by : Kumud Sharma, Updated April 16, 2023 by Diary Times

Gita Press Gorakhpur is a renowned publishing house in India that has published several books on Hinduism, Vedas, Puranas, Upanishads, and other religious and spiritual topics.

 Here are the top 50 best books published by Gita Press Gorakhpur:

 1. Bhagavad Gita
 2. Ramcharitmanas
 3. Valmiki Ramayana
 4. Mahabharata
 5. Durga Saptashati
 6. Shrimad Bhagavatam
 7. Hanuman Chalisa
 8. Devi Bhagavata Purana
 9. Atharva Veda
 10. Shiva Purana
 11. Vishnu Purana
 12. Narada Bhakti Sutra
 13. Yoga Vashishtha
 14. Garuda Purana
 15. Skanda Purana
 16. Bhagavata Mahatmya
 17. Bhakti Sutras of Narada
 18. Lalita Sahasranama
 19. Srimad Bhagavad Mahapuran
 20. Vedanta Darshan
 21. Adhyatma Ramayana
 22. Ashtavakra Gita
 23. Kali Santarana Upanishad
 24. Tulsidas Charitra
 25. Upanishads (10 volumes)
 26. Vairagya Shatakam
 27. Tattva Viveka
 28. Panchadashi
 29. Sankat Mochan Hanuman Ashtak
 30. Chandogya Upanishad
 31. Shri Ganesha Purana
 32. Bhakti Yoga
 33. Rudrashtadhyayi
 34. Shri Ramacaritam
 35. Dohavali
 36. Mahavircharitra
 37. Gita Rahasya
 38. Vichar Sagar
 39. Jaiminiya Upanishad Brahmana
 40. Yajurveda (2 volumes)
 41. Ramashram Satsang Bhajanavali
 42. Markandeya Purana
 43. Kshama Prarthana
 44. Brahma Sutra
 45. Brihadaranyaka Upanishad
 46. Vedantasara
 47. Vakya Vritti
 48. Vijnana Bhairava Tantra
 49. Agni Purana
 50. Bhagavata Tattva Vijnana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *